even voorstellen-introduce myself

Ik ben een Nederlandse kunstschilder  Als component van een vooroorlogse generatie (1935)  kan ik mij gevoegelijk tot de zo b(V)ezorgde grijze golf rekenen. Ondanks  slijtsporen met hulpmiddelafhankelijk fysiek ben ik als creatieveling nog steeds bezig mijn dagen te verlengen omdat tijd, misschien een rekbaar begrip, maar in mijn geval een tekortschietend fenomeen is. Hoofd en handen maken nog steeds overwerk. Ik nodig u daarom uit om mijn blogspot-  cornelis-art.blogspot.com  - te bekijken. Lees dan in ieder geval de pagina [“tekst”] en lees ít goes well -het gaat goed' om mijn gemoedstoestand in te schatten. En verdwaal dan als u wilt in de pagina’s met de vele kunstwerkjes en columns.
Waarom ik dit schrijf?
Wel, mijn creativiteit is redelijk productief, met andere woorden, ik kan het niet laten om steeds weer nieuwe aquarellen en teksten te scheppen, maken, creëren, vervaardigen etc. etc.
Zeg maar dat ik word gedreven.  Dat verbaast mij zelfs, die gedrevenheid, nu nog. En zoals ieder kunstenaar wil je dat anderen van de resultaten kunnen genieten. Dat je werk een plekje krijgt. Ik heb reeds veel weggeven binnen ons directe netwerk. Als kunstenaar zoek ik echter, net als velen met mij, zelfs op mijn leeftijd mijn fifteen minutes of fame.
Mijn beperkingen hebben er al toe geleid dat de werkstukken net als de moderne techniek een krimpfase zijn ingegaan. En dit tot veel plezier van mijn number one fan, mijn vrouw.
Geen kamers vol panelen en kleurige doeken en opslagplaatsen waar alles maar zou verstoffen. Alhoewel ik nog steeds wensen heb op dat gebied. Nee, ik werk nu op mini-niveau, en ik moet zeggen dat ze zeggen, curieus mooi. En deze passen  in mooie ladekasten en presentatiemappen. Zonde, zo onzichtbaar.
 Probleem is het exposeren hiervan. Ze vereisen een goede omkadering, en daar wringt de schoen. Als u pagina,  “Marquette-Seasons” bekijkt ziet u als laatste beeld de manier waarop deze kleine werkjes het beste tot hun recht komen. Mijn vorm en stijl vragen om een klassieke presentatie. Dat kost veel geld, wat in deze tijd, waarin het inleveren voor ons onrustbarende vormen gaat aannemen, een ernstig dilemma oproept. Kortom, ik zoek een mecenas, een sponsor, een kruiwagen die mij in staat stelt om deze  aantrekkelijke prenten te kunnen presenteren en mede daardoor wat extra reserves te kunnen genereren en in het verlengde daarvan anderen ook te laten genieten van mijn werk..
Bekijk mijn kunst, vindt u het niks, dan is dat jammer en spijt het mij u te hebben lastig gevallen. Vindt u het de moeite waard, hoor ik graag van u.

I am a Dutch painter . As a component of a pre-war generation ( 1935) I can be reasonably count me to the so called gray wave. Despite signs of wear, and physical dependence on means, I'm still trying to find more time, perhaps a flexible concept, but in my case an inadequate phenomenon. Head and hands still make overtime . Therefore, I will invite you to view my blogspot “cornelis - art.blogspot.com”. Read at least the " textpage" to estimate my state of mind.  And then if you want to get lost, enjoy my pages with my art and columns.
Why am I writing this?
Well, my creativity is fairly productive, in other words, I still create new watercolors and texts constantly, more  and more.
 I am driven to it!  It even amazes me that enthusiasm, now, at my age.  And like any artist, I want others to enjoy the results. So my work gets a proper place where people can enjoy it.  I've given away a lot  of my paintings and watercolors within my immediate network . As an artist, however, I am looking for as many with me, even in my old age, my fifteen minutes of fame .
My limitations have already led to minimice the works, just like modern electronics, I am in  a contraction phase. A good thing for my number one fan , my wife .
No rooms full of panels and canvases and warehouses where everything would gather dust . But although I still have needs in that area . Now, I 'm working on mini - level, and I must say, curiously beautiful. And they fit very good in drawers and presentation folders . Unfortunately mostly invisible
 Problem is exhibiting them. They require a good framework, and there is the rub. If you look at page, " Marquette - Seasons " you will see a few pictures the way these small pieces of art really come well reflected. My shape and style asking for a classic view . Which is expensive, and a serious dilemma at this time.  In short, I am looking for a Maecenas, sponsor, financial wheelbarrow that allows me to present it in a good way, and secondly, I will be able to grow some extra reserves and lovers can enjoy my beautiful artworks.
 View my art, if you do not like it, then that's unfortunate and I'm sorry to have bothered you
Do you think its worth it, I'd love to hear from you

Cornelis van Meurs


Geen opmerkingen:

Een reactie posten